ទិញឥវ៉ាន់ First Experience Order from Aliexpress in Cambodia include Unboxing

  • ទិញឥវ៉ាន់ First Experience Order from Aliexpress in Cambodia include Unboxing
    ត្រូវដាក់អាសយដ្ឋានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន ហើយសំខាន់បំផុងត្រូវបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងអាសយដ្ឋាន ដើម្បីងាយស្រួលខាងប្រៃសណីយ៍ទាក់ទកមកពេលឥវ៉ាន់មកដល់។ ឧទាហរណ៍៖ #144, street 102,(012345678) Sangkat Teklaak II, Khan Toulkok, Phnom Penh។ ព្រោះឥវ៉ាន់ខ្លះពុំមានបោះពុម្ពលេខទូរស័ព្ទដាក់លើកញ្ចប់ឥវ៉ាន់ទេ ទោះបីយើងបានបំពេញលេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រអប់លេខទូរស័ព្ទក៏ដោយ។

    Category :

    #ទិញឥវ៉ាន់#first#experience#order#aliexpress#cambodia#include#unboxing

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up